• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Historie

Vznik školy ve Výravě

Vznik školy ve Výravě

Do r. 1761 musely výravské děti docházet na vyučování do farní školy v Černilově. Toho roku sevýuka dětí přesunula do soukromé chalupy čp. 62 naproti kapli sv. Jana Křtitele, kde se prvním učitelem stal rolník Jiří Bachman, "který něco málo čísti a psáti znal." V roce 1784 byla výuka přesunuta do chlapuly čp. 77, kde děti začal vyučovat Jan Woltr, o němž je napsáno, že "dovednějším byl předchůcem svého."
Pravidelné vyučování bylo zavedeno r. 1786 v chalupě čp. 89, kterou obec r. 1830 odkoupila od majitele Františka Matejska. Školním účelům sloužila však jen krátce. R. 1835 obec chalupu prodala a postavila si školní budovu zcela novou, ve které se vyučovalo do r. 1877.
Školní budova byla vystavěna téměř uprostřed obce. Celá byla z opuky, střechu měla valbovou, krytou šindelem. Budova byla přízemní, v právé části se nacházela jedna třída, v levé části byl byt učitele, který měl dva pokoje, komoru a kuchyň. Okolo školy se rozprostírala zahrada, ohraničena opukovým plotem, s chlévem, dřevníkem a studnou.
Za prvního řádného učitele byl na školu dosazen František Matejsek, který na škole vyučoval až do své smrti r. 1838.
Nová školní budova se začala stavět za působení pana učitele Františka Horáka, který na školu nastoupil 28. prosince 1858. Už během stavby školy odešel na odpočinek do obce Hubiles, kde také v září 1879 zemřel. Pohřeb se konal v jeho rodné obci Čibuzi, kde se s ním přišel rozloučit i okrestní školní inspektor a učitelé z okolních škol. 27. října 1878 proběhlo otevření nové školní budovy. Vše se neslo ve velmi slavnostním duchu, škola byla osvětlena, takže i v pozdních nočních hodinách byl vidět transparent nesoucí nápis "Mládeži a vlasti." Začátek slavnosti celému okolí oznamoval ohňostroj a rány dunící z hmoždířů.
Ve slavnostní den se sešly děti s červeno-bílými prapory, místní školní rada, obecní výbor, pozvaní hosté a velký zástup místních lidí. Všichni se pak v průvodu, za zvuků hudby a střelby z hmoždířů, odebrali do sousedních Libřic, kde se v kostele konala při této události bohoslužba. Po jejím skončení se slavnostní průvod odebral zpět k nově vystavěné budově. Zde předstoupil správce školy pan J. Novotný a na schodech přednesl slavnostní řeč. Po ní zazpíval sbor a proběhlo svěcení školy. Na závěr se ujal slova důstojný pan farář Antonín Citta z Černilova. Ten ve své delší řeči vylíčil rodičům i dětem účel a prospěšnost školy. Poté, co sbor zazpíval píseň "Kde domov můj", byla slavnost u budovy skončena. Všichni se pak společně odebrali ke starostově bytu, kde byla uspořádána společná hostina.