• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

O sboru

V roce 1864 byly ve Velvarech položeny základy jedné z nejkrásnějších tradic, byl založen první dobrovolný hasičský sbor v Čechách. Brzy se přidávají i další místa. Ve Výravě se tak stalo v r. 1882 . Zakládajících členů bylo 27 . Z této doby se nám zachovaly tyto dokumenty: jednatelská kniha (z r. 1913 ), několik pokladních knih a pamětní kniha.

Starostou sboru byl zvolen Josef Hojný (č.p. 80) a velitelem Josef Zilvar (č.p. 7). / Přehled velitelů a starostů /. Již v roce 1882 byla zakoupena dvouproudová stříkačka na ruční pumpování v ceně 1.020 zlatých. Patřilo k ní ještě 200 metrů hadic a 1 savice. Tato investice se vyplatila o rok později, kdy sbor ve Výravě zasahoval u 5ti požárů. Za zmínku stojí i požár v r. 1884 , kdy hořel větrný mlýn u Zilvarů.

V r. 1894 se sbor zúčastnil cvičení za účasti župního cvičitele Saidla z Náchoda a v r. 1900 navštívil sousední Libřice na hasičském sjezdu. Pořádaly se hasičské plesy, jejichž pěkná tradice se nám dochovala dodnes.

Činnost sboru byla přerušena až I. světovou válkou. Několik členů odešlo za vojenskou povinností a ti, kteří zůstali, byli nuceni sloužit císaři. Museli v začátku války hlídkovat na silnicích, protože se tudy mělo snad vozit zlato z Německa. 28. říjen 1918 znamenal konec války a hasičský sbor ve Výravě opět zahájil svoji činnost.

V r. 1930 došlo k reorganizaci sboru. Nejdříve byl "jako" rozpuštěn a pouze 6 členů na sebe vzalo povinnost coby hasičů placených obecním zastupitelstvem. Nově založený sbor měl 31 členů. V r. 1932 se pořádala oslava 50 let trvání sboru. O dva roky později se konečně zakoupila motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta za 25.007 korun. Do užívání sboru byla předána 11. srpna 1935 na zahradě u Hejcmanů (č.p. 56). Staré hadice pomalu dosluhovaly a tak byly zakoupeny nové za 2.500 korun.

V r. 1938 většina členů narukovala do armády, měli bránit Československo proti Německu. Tuto možnost však kvůli Mnichovské dohodě nedostali. Byl tu rok 1939 , nastala okupace Hitlerovým Německem a činnost sboru, jako taková, opět ustala. Byly nařízeny noční požární hlídky pro muže od 18 - 50 let. V r. 1940 zemřel poslední zakládající člen František Jindra. Po 9. květnu 1945 přijela do naší obce Rudá armáda, jejíž příslušníci zde byli ubytováni.

Nová činnost byla zahájena přesně rok po osvobození, a to 9. května 1946 . Na počest byla na křižovatce u kostela zasazena lípa svobody. V 50 . letech se hasičstvo zabývalo především likvidací požárů a přibyla nová činnost: prevence proti požárům. Hasičům se začalo říkat požárníci. Bylo třeba postavit prostornější zbrojnici a opatřit si vlastní dopravní prostředek. Tím se stal automobil Tatra 805. V roce 1963 vzplanul v místním JZD stoh slámy u kravína. Zde se ukázalo, že stará stříkačka (Stratílkova "12") dosluhuje. Proto MNV obstaral nový "stroj" PS-8 s příslušenstvím.

V r. 1966 se mužstvo mužů zúčastnilo soutěže v Libřicích a obsadilo 2. místo. Rok na to se na místním hřišti umístili na 1. místě a v roce 1969 v Černilově na 2. místě. Rok 1970 byl také úspěšný. Soutěže v Libnikovicích se zúčastnili všechny místní požární sbory (MPS) okrsku. "Výraváci" obsadili 1. místo. Byl také dokončen sušák na hadice.

Mimo hasičskou činnost se sbor také podílel na dalších činnostech prospěšných obci. V roce 1976 pomáhal například při stavbě místní samoobsluhy. Každý rok se pravidelně sbíral železný šrot a čistilo se koupaliště. 100 let trvání sboru dobrovolných hasičů se ve Výravě oslavilo v roce 1982 . V roce 1987 byl zorganizován zájezd do Prahy na estrádní program. Nábor nových členů se zaměřil především na mládež. Došlo také k vybavení cvičnými stejnokroji, několika díly hadic a přilbami. Pořídila se i silnější stříkačka (PS-12) ze sousedního Černilova.

První putovní pohár okrsku získal sbor do trvalého držení za tři po sobě jdoucí první místa a to v Lejšovce ( 1984 ), v Černilově ( 1985 ) a v Libřicích ( 1986 ). Další za první místa ve Výravě ( 1988 ), Libranticích ( 1989 ) a v Černilově ( 1990 ). V přechodném držení má sbor další putovní (podle Lejšovky věčně putovní) pohár okrsku za dvě první místa v letech 1999 a 2000 .

V prosinci 2000 , týden před vánočními svátky, se konala výroční valná hromada, účast byla slabší, celkově má sbor 53 členů (včetně několika žen). Potěšující je skutečnost, že se přihlásilo několik mladých chlapců, takže po několika letech jsou tu členové do osmnácti let.

Rok 2001 začali hasiči tradičním hasičským bálem. První dubnová sobota patřila sběru železného šrotu v rámci akce "jarní úklid". K 120 . výročí sboru černilovských hasičů se v Černilově 16. června konala soutěž, na kterou Výrava vyslala 2 mužstva. Obsadili jsme první dvě místa