Rozvoj obce

Strategický plán rozvoje obce na období 2021-2030

Strategický plán obce Výrava je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje, ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Strategický plán rozvoje obce

 

 

Probíhající investiční akce

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87
Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992
Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava
Protipovodňová opatření v obci Výrava

 

Připravované projekty

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště
Úprava okolí vodní nádrže před čp. 53
Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)
Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“
Sběrný dvůr

 

Program rozvoje a obnovy venkova – obce Výravy

byl schválen v 8/2007 a aktualizován v 7/2008. Rozpracovává specifické cíle vládního Programu obnovy venkova, který je přístupný všem, je realizován na základě vlastního rozhodnutí zastupitelstva obce a je, podle potřeby, aktualizován. Výchozím podkladem pro zpracování aktualizovaného Programu rozvoje a obnovy venkova je Územní plán zpracovaný v roce 2007, rozpočet roku 2007 a 2008, rozpočtový výhled na léta 2009 ÷ 13, úvaha po roce 2013 a další materiály a fotodokumentace .

 

Programová koncepce a studie obce Výravy do roku 2020
Programová koncepce a studie obce Výravy do roku 2020 

 

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

Od poloviny března do konce května letošního roku dojde k realizaci novostavby chodníku podél silnice III/2992 od čp. 159 po čp. 31 v délce 495 m. Akci realizuje společnost STRABAG a.s., celkový náklad stavby činí 3 446 200,- Kč. Akce je spolufinancována z  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvkem ve výši 1 815 000,- Kč.
VI. etapa chodníků

 

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

Od dubna do konce května letošního roku dojde k realizaci opravy polní cesty „Kociánka“ na Dolním Černilově. Jedná se o úsek navazující na konec zástavby od čp. 14 po katastrální území Černilov v délce 330 m. Akci realizuje společnost M-SILNICE a.s., celkový náklad stavby činí 1 130 520,- Kč. Akce je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva zemědělství příspěvkem ve výši 562 319,- Kč. Na tuto opravu naváže oprava polní cesty Kociánka na katastrálním území obce Černilov, kterou obec Černilov bude realizovat v průběhu letošního roku.
Polní cesta Kociánka

 

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Obec ve spolupráci s Povodím Labe, státní podnik připravuje umístění suchých poldrů na Výravském a Libníkovickém potoku. V současné době je příprava akce ve fázi zapracování podmětu do připravované změny č. 1 Územního plánu Výrava.
Protipovodňová opatření

 

 

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště
V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření zázemí sportoviště o sociální zařízení. V roce 2017 byl zhotoven vrt pro zajištění vodního zdroje. V současné době se zajišťuje stavební povolení. Předpokládaný náklad stavby činí 800 tis. Kč. Realizace akce je zahrnuta v rozpočtu pro letošní rok.
Přístavba sociálního zařízení

 

Úprava okolí vodní nádrže před čp. 53
V období září až listopad letošního roku předpokládáme, že dojde k úpravě okolí návesní nádrže před čp. 53. Nádrž prošla v loňském roce kompletní rekonstrukcí za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR. Předpokládaný náklad úpravy okolí vodní nádrže činí 100 tis. Kč. 
Úprava okolí vodní nádrže

 

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87
Jedná se o celkovou rekonstrukci místní komunikace. Silnice je řešena jako obousměrná komunikace délky 206,85 m a šířky 3,5 m se dvěma výhybnami. Sklon jednostranný 2,5%. Stávající konstrukce vozovky bude odstraněna a nahrazena novou zesílenou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Součástí rekonstrukce komunikace je zřízení odvodnění pomocí UV a podélného dlážděného rigolu ze žulových kostek. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem se opatří povrchem z betonové dlažby. V roce 2016 obec za podpory Královéhradeckého kraje úspěšně provedla opravu propustku přes Libníkovický potok a v roce 2017 obec z vlastních zdrojů provedla výstavbu stoky dešťové kanalizace pro odvedení části vody z této komunikace. Předpokládaný náklad na opravu komunikace činí 3 700 000,- Kč. Akce je zahrnuta do střednědobého výhledu rozpočtu.
Oprava místní komunikace

 

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)
V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na obnovu vodní nádrže před čp. 154 v obci Výrava (bývalé koupaliště). V současné době probíhá vyřízení stavebního povolení. Předpokládaný náklad na obnovu vodní nádrže činí 2 500 000,- Kč. Akce je zahrnuta do střednědobého výhledu rozpočtu.

 

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“
V současné době byla zpracována a odsouhlasena studie úpravy autobusové zastávky „Výrava křižovatka“ s rozšířením o vybudování autobusového zálivu.
Zastávka křižovatka

 

Sběrný dvůr
Obec Výrava zadala vypracování studie sběrného dvora.
Studie sběrného dvora