• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Kroniky

Přehled kronik obce Výrava

Obecní kroniku začal ve Výravě vést Václav Hnik, narozený 6. října 1895 ve Výravě čp. 14. A jak sám sebe popisuje: byl rolníkem, který vychodil pouze obecnou školu. Jeho zápisy do pamětní knihy jsou od r. 1867 do r. 1904. Není tedy možné říci, nakolik jsou jeho zápisy věrohodné, ale zdá se, že vycházel z písemných podkladů. V jednom z jeho zápisu totiž stojí: "Z obecních protokolů je v nejstarším zápisu starostou Pavel Konečný, psáno představený od r. 1867 od r. 1876." Kronika vznikla nejspíš v roce 1920, protože hned na první stránce se autor zmiňuje o novém zákonu o pamětních knihách, který byl vydán v lednu 1920. Další zápisy do kroniky provedl až Václav Tesař r. 1952, který byl toho roku pověřen vedením kroniky. Zpětně pak doplnil zápisy z let 1939-1951. V letech druhé světové války byly pamětní knihy z rozkazu německých úřadů většinou uloženy v Zemském úřadě v Praze. Po osvobození byly knihy v roce 1946 obcím opět navráceny. Kronika naší obce sice v obci zůstala, ale byla uložena a nesmělo se v ní pokračovat. V letech 1958-1972 vedl kroniku František Nepokoj čp. 125. Rokem 1962 ukončuje zápisy ve staré knize, pro rok 1963 je pro zápisy pořízená kniha nová. Pro postupující stáří nebyl pan Nepokoj schopen kroniku dále vést, a až do voleb do místního národní výboru, které se konaly v říjnu 1976 se o kroniku nikdo nestaral. Nově zvolený člen MNV Jan Bartoš požádal syna bývalého kronikáře o vedení kroniky. Ten jeho žádosti vyhověl. Od roku 1977 do roku 1991 vedl kroniku František Nepokoj čp. 82. Místo kronikáře pak v obci obsadila poprvé žena, byla jí paní Lada Šípková, která ji vedla až do r. 1998. Od roku 1993 byly zápisy dělány do nové knihy. Pokračovala v nich paní Marie Konečná v letech 2000-2006 a od roku 2007 Lenka Samková. Samostatně vznikla kronika z let 1914-1921, kterou sepsal učitel ve Výravě Václav Deyl. Kronika má 84 stran a je napsána na stroji. Václav Deyl v ní pak poměrně podrobně zachycuje nejdůležitější události, které měly přímý vliv na život obyvatel obce. Jednalo se hlavně o zaznamy jmen odvedenců, výnosy c.k. okresního hejtmanství v Hradci Králové, různé zákazy, příkazy a soupisy. První tři díly kroniky jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Hradci Králové.

 

kronika 1914 1921

Pamětní kniha 1914-1921
Celkem 84 stran, psána na stroji.
Jsou zde zapsána jména odvedených, výnosy c.k. okr. hetmanství v HK (policejní hodina v hostincích, zákaz vývozu obilí, mouky a brambor, dělníci na válečné práce ...), soupisy (obyvatelstva, obilí, dobytka, cukru, kávy...), různá nařízení, zákazy atp.

 

 

 

 

kronika 1939 1962Pamětní kniha 1939-1962
celkem 153 stran
str. 4-10 ........ popis obce
str. 11-37 ...... historie obce od konce 60.let 19.stol. do r. 1900
str. 38-42 ...... obec v letech 1900-1904
str. 43-54 ...... tyto stránky v kronice nejsou
str. 55-67 ...... zpětně dopsány roky 1939-1951
str. 67-106 .... zápisy z let 1952-1958
str. 107 .......... 1959 - změna kronikáře
str. 107-153 ... zápisy z let 1959-1962

 

  

 Pamětní kniha 1963-1992kronika 1963 1992