• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Územní plán

Územní plán obce Výravy

vymezuje zastavěné území v katastrálním území Výrava. Při stanovení zastavěného území se vycházelo z hranice intravilánu, stanovené v roce 1966. Při vymezení hranice zastavěného území bylo přihlédnuto i k závěrům komplexních pozemkových úprav, dokončených v roce 2004, které ovlivnily stanovení hranice zastavěného území zejména na jižní straně Výravy. Hranice zastavěného území je vymezena ve stavu k 30.6.2007.
ÚP nabyl účinnosti 27. února 2008, člení celé území obce a podporuje jejich rozvoj.

Územní plán Výrava
se skládá z textové a grafické části:
- Textová část územního plánu
- Výkres základního členění území
- Hlavní výkres – urbanistická koncepce
-.Hlavní výkres – dopravní a technická infrastruktura
- Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Odůvodnění Územního plánu Výrava
se skládá z textové a grafické části:
-.Textová část odůvodnění územního plánu
- Koordinační výkres
- Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

 

Územní studie

Územní studie stanoví podrobnější plošné a prostorové regulace zástavby v zastavěném území a zastavitelných plochách, vymezených v Územním plánu Výrava

- Textová část územní studie
- Hlavní výkres