• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Svoz nebezpečného a objemného odpadu

Firma Marius Pedersen provede dne 29. září od 11:05 do 11:30 v naší obci svoz nebezpečného odpadu. podrobnosti naleznete v letáku.

Leták NO

Kontejner na objemný odpad bude přistaven v pátek 28.9. a v sobotu 29.9. od 17:30 do 18:00 hodin na stejném místě jako kontejner na bioodpad.

Kontejner na bioodpad

Od soboty 14.4. je opět v provozu kontejner na bioodpad. Přístupný bude vždy ve středu a v sobotu od 16:30 do 18:00 hodin.

Parkování na veřejné zeleni

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu vozidel parkujících na veřejné zeleni nebo chodníku, při kterém dochází k poškozování veřejného majetku, Obecní úřad Výrava upozorňuje vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se tímto svým konáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně s tímto upozorněním pak vlastníky a uživatele předmětných vozidel vyzývá, aby od protiprávního jednání neprodleně upustili. V případě, že se tak nestane, obecní úřad přistoupí k řešení oznámením příslušnému správnímu orgánu, které bude mít za následek řízení o přestupku. Dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) výše citovaného zákona je možné uložit za takovýto přestupek pokutu až do výše 50.000,- Kč. Pravomocné rozhodnutí o přestupku se pak zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Přestože shora uvedený postup považuje obecní úřad za krajní řešení vzniklé situace, nelze s ohledem na poškozování veřejného majetku v případě pokračování v protiprávním konání (tj. parkování na veřejné zeleni nebo chodníku) postupovat jinak.

Studie proveditelnosti zajištění maloobchodní prodejny s potravinami v obci Výrava

Na konci loňského roku došlo k uzavření místní maloobchodní prodejny, kterou provozovala společnost Hruška spol. s r.o. Objekt prodejny je ve vlastnictví společnosti CPI Reality, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1. Tato společnost má se společností Hruška spol. s r. o. na pronájem objektu uzavřený dlouhodobý nájemní vztah. Přesný termín jeho ukončení však obci i přes dotaz na pronajímatele není dosud znám, z dostupných jiných zdrojů se má jednat o rok 2020.
Z tohoto důvodu obec zadala studii k vyhodnocení současné situace po ukončení činnosti místní prodejny a návrh řešení pro zajištění maloobchodní prodejny s potravinami při využití současné budovy obecního úřadu s čp. 116 a další obecní budovy – budovy bývalé školy s čp. 104. Tato studie proveditelnosti má tedy za cíl vyhodnotit toto zadání a nabídnout vhodné a ekonomické řešení při zohlednění dalších potřeb obce, potažmo obecního úřadu vč. propočtu nákladů navrženého řešení. Studie bude podkladem pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelstva obce Výrava.
Studie proveditelnosti