• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Aktuality Výravy

Studie proveditelnosti zajištění maloobchodní prodejny s potravinami v obci Výrava

Na konci loňského roku došlo k uzavření místní maloobchodní prodejny, kterou provozovala společnost Hruška spol. s r.o. Objekt prodejny je ve vlastnictví společnosti CPI Reality, a.s., Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1. Tato společnost má se společností Hruška spol. s r. o. na pronájem objektu uzavřený dlouhodobý nájemní vztah. Přesný termín jeho ukončení však obci i přes dotaz na pronajímatele není dosud znám, z dostupných jiných zdrojů se má jednat o rok 2020.
Z tohoto důvodu obec zadala studii k vyhodnocení současné situace po ukončení činnosti místní prodejny a návrh řešení pro zajištění maloobchodní prodejny s potravinami při využití současné budovy obecního úřadu s čp. 116 a další obecní budovy – budovy bývalé školy s čp. 104. Tato studie proveditelnosti má tedy za cíl vyhodnotit toto zadání a nabídnout vhodné a ekonomické řešení při zohlednění dalších potřeb obce, potažmo obecního úřadu vč. propočtu nákladů navrženého řešení. Studie bude podkladem pro kvalifikované rozhodnutí zastupitelstva obce Výrava.
Studie proveditelnosti

Parkování na veřejné zeleni

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu vozidel parkujících na veřejné zeleni nebo chodníku, při kterém dochází k poškozování veřejného majetku, Obecní úřad Výrava upozorňuje vlastníky a uživatele předmětných vozidel, že se tímto svým konáním dopouští přestupku proti veřejnému pořádku dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Současně s tímto upozorněním pak vlastníky a uživatele předmětných vozidel vyzývá, aby od protiprávního jednání neprodleně upustili. V případě, že se tak nestane, obecní úřad přistoupí k řešení oznámením příslušnému správnímu orgánu, které bude mít za následek řízení o přestupku. Dle ustanovení § 5 odst. 3 písm. d) výše citovaného zákona je možné uložit za takovýto přestupek pokutu až do výše 50.000,- Kč. Pravomocné rozhodnutí o přestupku se pak zapisuje do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů.

Přestože shora uvedený postup považuje obecní úřad za krajní řešení vzniklé situace, nelze s ohledem na poškozování veřejného majetku v případě pokračování v protiprávním konání (tj. parkování na veřejné zeleni nebo chodníku) postupovat jinak.