Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce > Založení biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami"

Založení biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami"Obec Výrava pokračuje v budování dalších krajinotvorných opatření v souladu s aktuálním Územním plánem katastru obce. Lokalita na severním území obce navazuje na lokalitu Hřiby a přispívá ke zvýšení ekologické stability území v zemědělsky využívaném území. Zvýšení biodiverzity bude zajištěno výsadbou dřevin v pestrém druhovém složení domácích druhů a ovocných odrůd v krajových odrůdách. Vyloučením použití průmyslových hnojiv dojde k obohacení živé složky půdy a tím k rozšíření rostlinných i živočišných druhů. Založením biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů (alejí) "U hájku" a "Nad Příčkami" dojde také ke zvýšení prostupnosti krajiny. Zajištění travnatého pásu pro přístupnost pozemků lehčí technikou umožní i vycházkovou trasu. Zatravněním v kombinaci s výsadbou ve svažité poloze dojde k vítaným protierozním opatřením zpomalením povrchového odtoku vody z orné půdy. Výsadby omezí vzdušnou erozi a vysoušení vrchního horizontu půdy. Vybudování biocentra a biokoridorů je plánováno na podzim 2021 a jako akce s názvem "Výrava – založení prvků ÚSES“ je 100 % hrazeno dotací z Operačního programu životního prostředí. 

B.1_Přehledna situace návrhu.pdf