Drobečková navigace

Úvod > Obec > Územní plán

Územní plán

Územní plán obce Výrava

vymezuje zastavěné území v katastrálním území Výrava. Při stanovení zastavěného území se vycházelo z hranice intravilánu, stanovené v roce 1966. Při vymezení hranice zastavěného území bylo přihlédnuto i k závěrům komplexních pozemkových úprav, dokončených v roce 2004, které ovlivnily stanovení hranice zastavěného území zejména na jižní straně Výravy. Hranice zastavěného území je vymezena ve stavu k 30.6.2007.


ÚP nabyl účinnosti 27. února 2008, člení celé území obce a podporuje jejich rozvoj.

Územní plán Výrava se skládá z textové a grafické části:

Odůvodnění Územního plánu Výrava se skládá z textové a grafické části:

Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti 9. března 2024, zohledňuje plán výstavby suchých poldrů a vybudování cyklostezky na Dolní Černilov. 

Územní studie

Územní studie stanoví podrobnější plošné a prostorové regulace zástavby v zastavěném území a zastavitelných plochách, vymezených v Územním plánu Výrava