Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce

Rozvoj obce


Připravované projekty

Rekonstrukce budovy čp. 104 pro potřeby zázemí obecního úřadu a knihovny

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“

Rekonstrukce mostu a komunikace k čp. 81

Oprava hřbitovní zdi

Oprava kapličky (nad vodní nádrží - koupalištěm)

Prodloužení veřejného osvětlení v dalších lokalitách obce

Rekonstrukce místní komunikace na Dolní Černilov

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Sběrný dvůr

Probíhající projekty

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)

Dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“

Založení prvků ÚSES (biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami")

Prodloužení veřejného osvětlení od čp. 80 na konec obce

Bezpečnostní opatření před čp. 95

Nákup nového dopravního automobilu

Proběhlé investiční akce

Obnova herních prvků dětského hřiště Výrava - II. část

Nákup budovy prodejny čp. 139

Obnova veřejného osvětlení

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

 

 

Novější 1

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)

V letních měsících 2021 probíhá obnova vodní nádrže. Na stavbu byla přislíbena dotace od Ministerstva zemědělství ve výši 1 897 000 Kč. Předpokládaná hodnota zakázky je 3 687 948 Kč. 


Publikováno 7. 1. 2021 16:17

Založení biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami"

Obec Výrava pokračuje v budování dalších krajinotvorných opatření v souladu s aktuálním Územním plánem katastru obce. Lokalita na severním území obce navazuje na lokalitu Hřiby a přispívá ke zvýšení ekologické stability území v zemědělsky využívaném území. Zvýšení biodiverzity bude zajištěno výsadbou dřevin v pestrém druhovém složení domácích druhů a ovocných odrůd v krajových odrůdách. Vyloučením použití průmyslových hnojiv dojde k obohacení živé složky půdy a tím k rozšíření rostlinných i živočišných druhů. Založením biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů (alejí) "U hájku" a "Nad Příčkami" dojde také ke zvýšení prostupnosti krajiny. Zajištění travnatého pásu pro přístupnost pozemků lehčí technikou umožní i vycházkovou trasu. Zatravněním v kombinaci s výsadbou ve svažité poloze dojde k vítaným protierozním opatřením zpomalením povrchového odtoku vody z orné půdy. Výsadby omezí vzdušnou erozi a vysoušení vrchního horizontu půdy. Vybudování biocentra a biokoridorů je plánováno na podzim 2021 a jako akce s názvem "Výrava – založení prvků ÚSES“ je 100 % hrazeno dotací z Operačního programu životního prostředí. 

B.1_Přehledna situace návrhu.pdf


Publikováno 28. 1. 2021 15:16

Obnova veřejného osvětlení

V obci Výrava došlo v roce 2019 k obnově veřejného osvětlení, a to výměnou zastaralých prvků soustavy, zejména nehospodárných svítidel se zastaralou technologií. Celkem bylo vyměněno 57 kusů a doplněny 3 kusy svítidel. V některých případech došlo i k úpravě výložníků a držáků svítidel. Akce byla pod názvem „Snížení energetické náročnosti VO Výrava – EFEKT 2019“ spolufinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu ve výši 485 520 Kč. Celkové náklady na obnovu veřejného osvětlení činily 1 150 446 Kč. V následujících letech bude pokračovat prodloužení sítě veřejného osvětlení v prozatím 3 vybraných lokalitách obce.


Publikováno 26. 1. 2021 16:39

Nákup budovy prodejny čp. 139

V létě roku 2019 využila obec nabídky nového majitele budovy prodejny a nemovitost za částku 2 450 000 Kč odkoupila. Předtím byla prodejna téměř 2 roky uzavřena. Po drobné nezbytné rekonstrukci ji obec nabídla k pronájmu a již 11. listopadu 2019 otevřel Huu Nam Nguyen prodejnu potravin a smíšeného zboží pro veřejnost. 


Publikováno 28. 1. 2021 8:55

Obnova vodní nádrže před čp. 53

Vodní nádrž před čp. 53 prošla od listopadu 2016 do července 2017 kompletní rekonstrukcí za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2 000 000 Kč. Celkový náklad stavby činil  2 989 644 Kč. V následujícím roce bylo upraveno okolí návesní nádrže.

 


Úprava okolí vodní nádrže


Publikováno 7. 1. 2021 16:20

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

V letech 2018 a 2019 byla realizována společností STRABAG a.s. novostavba chodníku podél silnice III/2992 od čp. 159 po čp. 31 v délce 495 m. Celkový náklad stavby byl 3 477 956 Kč. Akce byla spolufinancována z  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvkem ve výši 1 815 000 Kč.

 


VI. etapa chodníků


Publikováno 7. 1. 2021 16:26

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Jedná se o celkovou rekonstrukci místní komunikace. Silnice je řešena jako obousměrná komunikace délky 206,85 m a šířky 3,5 m se dvěma výhybnami. Sklon jednostranný 2,5%. Stávající konstrukce vozovky byla odstraněna a nahrazena novou zesílenou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Součástí rekonstrukce komunikace je zřízení odvodnění pomocí UV a podélného dlážděného rigolu ze žulových kostek. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem byla opatřena povrchem z betonové dlažby. V roce 2016 obec za podpory Královéhradeckého kraje úspěšně provedla opravu propustku přes Libníkovický potok a v roce 2017 obec z vlastních zdrojů provedla výstavbu stoky dešťové kanalizace pro odvedení části vody z této komunikace. Akce byla spolufinancována dotací Královéhradeckého kraje ve výši 1 350 000 Kč. 


Oprava místní komunikace


Publikováno 7. 1. 2021 16:19

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

Na jaře 2018 byla opravena polní cesta „Kociánka“ na Dolním Černilově. Jedná se o úsek navazující na konec zástavby od čp. 14 po katastrální území Černilov v délce 330 m. Akci realizovala společnost M-SILNICE a.s., celkový náklad stavby činil 1 130 520 Kč. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Ministerstva zemědělství příspěvkem ve výši 541 319 Kč. Na tuto opravu by měla v budoucnu navázat oprava polní cesty Kociánka na katastrálním území obce Černilov, kterou plánuje obec Černilov.


Polní cesta Kociánka


Publikováno 7. 1. 2021 16:25

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření zázemí sportoviště o sociální zařízení. V roce 2017 byl zhotoven vrt pro zajištění vodního zdroje. V rozpočtu pro rok 2021 je plánováno zřízení vodního zdroje pro "buňku". Realizace celého projektu je vázána na získání finančních prostředků z externích zdrojů.


Přístavba sociálního zařízení


Publikováno 7. 1. 2021 16:21

Strategický plán rozvoje obce na období 2021-2030

Strategický plán obce Výrava je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje, ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Strategický plán rozvoje obce


Publikováno 7. 1. 2021 16:31

Novější 1