Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce

Rozvoj obce


Připravované projekty

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“

Rekonstrukce mostu a komunikace k čp. 81

Oprava hřbitovní zdi

Oprava kapličky (nad vodní nádrží - koupalištěm)

Prodloužení veřejného osvětlení v dalších lokalitách obce

Rekonstrukce místní komunikace na Dolní Černilov

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Sběrný dvůr

Probíhající projekty

Rekonstrukce budovy čp. 104 pro potřeby zázemí obecního úřadu a knihovny

Dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“

 

Proběhlé investiční akce

Založení prvků ÚSES (biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami")

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)

Bezpečnostní opatření před čp. 97

Nákup nového dopravního automobilu

Prodloužení veřejného osvětlení od čp. 80 na konec obce

Obnova herních prvků dětského hřiště Výrava - II. část

Nákup budovy prodejny čp. 139

Obnova veřejného osvětlení

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

 

 

Novější 1

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)

V letních měsících a na podzim 2021 probíhala obnova vodní nádrže. Na stavbu byla získána dotace z programu Národního plánu obnovy (NPO) ve výši 1 897 000 Kč. Celková hodnota zakázky je 3 704 423,66 Kč. 

PUBLICITA PROJEKTU

Příloha č. 6 - Publicita prostřednictvím internetových stránek_na výšku.pdf


Publikováno 7. 1. 2021 16:17

Založení biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami"

Obec Výrava pokračuje v budování dalších krajinotvorných opatření v souladu s aktuálním Územním plánem katastru obce. Lokalita na severním území obce navazuje na lokalitu Hřiby a přispívá ke zvýšení ekologické stability území v zemědělsky využívaném území. Zvýšení biodiverzity bude zajištěno výsadbou dřevin v pestrém druhovém složení domácích druhů a ovocných odrůd v krajových odrůdách. Vyloučením použití průmyslových hnojiv dojde k obohacení živé složky půdy a tím k rozšíření rostlinných i živočišných druhů. Založením biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů (alejí) "U hájku" a "Nad Příčkami" dojde také ke zvýšení prostupnosti krajiny. Zajištění travnatého pásu pro přístupnost pozemků lehčí technikou umožní i vycházkovou trasu. Zatravněním v kombinaci s výsadbou ve svažité poloze dojde k vítaným protierozním opatřením zpomalením povrchového odtoku vody z orné půdy. Výsadby omezí vzdušnou erozi a vysoušení vrchního horizontu půdy. Vybudování biocentra a biokoridorů je plánováno na podzim 2021 a jako akce s názvem "Výrava – založení prvků ÚSES“ je 100 % hrazeno dotací z Operačního programu životního prostředí. 

B.1_Přehledna situace návrhu.pdf


Publikováno 28. 1. 2021 15:16

Prodloužení veřejného osvětlení od čp. 80 na konec obce

Veřejné osvětlení bylo prodlouženo od čp. 80 na konec obce o 2stožáry. Zakázku v hodnotě 201 918,51 Kč včetně DPH realizovala společnost ERMO spol. s.r.o. v. 


Publikováno 9. 10. 2021 14:24

Obnova herních prvků dětského hřiště Výrava - II. část

Dětské hřiště v obci bylo doplněno o další 2 herní prvky, které jsou umístěny v prostoru stávajícího dětského hřiště, a to kolotoč na sezení a dvoumístné houpadlo na pružině. Na hřišti byly vysazeny 4 keře Prunus. Ministerstvo pro místní rozvoj podpořilo realizaci akce částkou 106 673 Kč.


Publikováno 9. 10. 2021 14:19

Nákup nového dopravního automobilu

Vůz Ford Transit v provedení Kombi L2H2, verzi 350 Trend, max. hmotnost 3500 kg, s motorem 2,0 EcoBlue / 170 k / 35,7 kW/t v hodnotě 1 066 128 Kč byl spolufinancován částkou 450 000 Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra a částkou 300 000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Zbytek kupní ceny byl uhrazen z rozpočtu obce. Dodavatelem vozidla je Auto Trutnov, s.r.o. Automobil byl slavnostně požehnán a předán do užívání SDH Výrava v sobotu 16. října 2021.


Publikováno 9. 10. 2021 14:11

Obnova veřejného osvětlení

V obci Výrava došlo v roce 2019 k obnově veřejného osvětlení, a to výměnou zastaralých prvků soustavy, zejména nehospodárných svítidel se zastaralou technologií. Celkem bylo vyměněno 57 kusů a doplněny 3 kusy svítidel. V některých případech došlo i k úpravě výložníků a držáků svítidel. Akce byla pod názvem „Snížení energetické náročnosti VO Výrava – EFEKT 2019“ spolufinancována Ministerstvem průmyslu a obchodu ve výši 485 520 Kč. Celkové náklady na obnovu veřejného osvětlení činily 1 150 446 Kč. V následujících letech bude pokračovat prodloužení sítě veřejného osvětlení v prozatím 3 vybraných lokalitách obce.


Publikováno 26. 1. 2021 16:39

Nákup budovy prodejny čp. 139

V létě roku 2019 využila obec nabídky nového majitele budovy prodejny a nemovitost za částku 2 450 000 Kč odkoupila. Předtím byla prodejna téměř 2 roky uzavřena. Po drobné nezbytné rekonstrukci ji obec nabídla k pronájmu a již 11. listopadu 2019 otevřel Huu Nam Nguyen prodejnu potravin a smíšeného zboží pro veřejnost. 


Publikováno 28. 1. 2021 8:55

Obnova vodní nádrže před čp. 53

Vodní nádrž před čp. 53 prošla od listopadu 2016 do července 2017 kompletní rekonstrukcí za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR ve výši 2 000 000 Kč. Celkový náklad stavby činil  2 989 644 Kč. V následujícím roce bylo upraveno okolí návesní nádrže.

 


Úprava okolí vodní nádrže


Publikováno 7. 1. 2021 16:20

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

V letech 2018 a 2019 byla realizována společností STRABAG a.s. novostavba chodníku podél silnice III/2992 od čp. 159 po čp. 31 v délce 495 m. Celkový náklad stavby byl 3 477 956 Kč. Akce byla spolufinancována z  rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury příspěvkem ve výši 1 815 000 Kč.

 


VI. etapa chodníků


Publikováno 7. 1. 2021 16:26

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Jedná se o celkovou rekonstrukci místní komunikace. Silnice je řešena jako obousměrná komunikace délky 206,85 m a šířky 3,5 m se dvěma výhybnami. Sklon jednostranný 2,5%. Stávající konstrukce vozovky byla odstraněna a nahrazena novou zesílenou konstrukcí s asfaltovým povrchem. Součástí rekonstrukce komunikace je zřízení odvodnění pomocí UV a podélného dlážděného rigolu ze žulových kostek. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem byla opatřena povrchem z betonové dlažby. V roce 2016 obec za podpory Královéhradeckého kraje úspěšně provedla opravu propustku přes Libníkovický potok a v roce 2017 obec z vlastních zdrojů provedla výstavbu stoky dešťové kanalizace pro odvedení části vody z této komunikace. Akce byla spolufinancována dotací Královéhradeckého kraje ve výši 1 350 000 Kč. 


Oprava místní komunikace


Publikováno 7. 1. 2021 16:19

Novější 1