Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vypouštění odpadních vod

Vypouštění odpadních vod


Obec Výrava vyhlašuje dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“ (dále také "program"). Účelem programu je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce na pořízení nového nebo modernizaci stávajícího zařízení určených k čištění odpadních vod, která splňují limity pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle platné legislativy. Cílem podpory je zlepšení stavu životního prostředí a kvality odváděných odpadních vod v obci Výrava. 

Níže naleznete všechny důležité informace týkající se odvádění odpadních (splaškových) vod z nemovitostí.

V naší  obci máme kanalizaci pro veřejnou potřebu, která není zakončena centrální čistírnou odpadních vod, proto je řešení odvádění odpadních vod individuální záležitostí každé nemovitosti.

Vlastníci nemovitostí, kteří odpadní vody odvádí do vodního toku, musí mít platné Povolení k vypouštění odpadních vod vydané Magistrátem města Hradec Králové (MMHK). Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod je třeba podat ještě před skončením platnosti předchozího povolení. Nejprve je však třeba získat stanovisko Povodí Labe, s.p. Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových společně s katastrální mapkou s vyznačeným zařízením a dosavadním Povolením k vypouštění odpadních vod je možno podat emailem na podatelna@pla.cz.

Na Magistrát města Hradec Králové se podává obdržené Stanovisko Povodí Labe, s.p. společně s vyplněným formulářem Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod.

  • Pokud vlastník nemovitosti má vybudované dočišťovací zařízení, ale nemá platné povolení k vypouštění odpadních vod, použije formulář Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod.
  • Pokud bude vlastník nemovitosti budovat nové dočišťovací zařízení (filtr ke stávajícímu septiku, novou domácí ČOV) zažádá o povolení na Magistrátu  prostřednictvím formuláře Žádost o povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění. 
  • Pokud vlastník nemovitosti pouze modernizuje stávající zařízení (např. výměna technologie ČOV, viz Čl. 2, odst. 4. Pravidel dotačního programu), jedná se o změny, které nepodléhají stavebnímu povolení ani kolaudaci zařízení. V tomto případě podá na Magistrát Žádost o stanovisko k provozování zařízení. 

Žádosti lze podat osobně na podatelně MMHK nebo emailem na epodatelna@mmhk.cz

VZORY žádostí naleznete níže.

Vlastníci nemovitostí, kteří odpadní vody odvádí do jednotné kanalizace, musí mít s obcí uzavřenou Smlouvu o odvádění odpadních vod. Ta slouží zároveň jako povolení k vypouštění odpadních vod. Smlouvu uzavřete na obecním úřadě, vzor je zveřejněn níže v přílohách.

Upozornění: Vodoprávní úřad nepovoluje možnost vypouštění odpadních vod vsakem v lokalitách, kde je možnost vypouštění do kanalizace nebo vodního toku.

Stočné 

Povinnost platit stočné byla schválena usnesením č. 5 na 29. zasedání zastupitelstva obce Výrava 29. října 2021.

Směrnice stanovující platbu stočného 3_2022_ o účtování stočného.pdf

Zastupitelstvo obce schválilo na 12. zasedání 11. prosince 2023 usnesením č. 6  stočné na rok 2024 ve výši 24, 00 Kč/m3. Fakturace bude probíhat v lednu 2024 (záloha) a červenci 2024 (vyúčtování).