Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce

Rozvoj obce


Připravované projekty

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“

Rekonstrukce mostu a komunikace k čp. 81

Rekonstrukce místní komunikace na Dolní Černilov

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Sběrný dvůr

Probíhající projekty

Rekonstrukce hřbitovní zdi

Oprava kapličky sv. Panny Marie (u koupaliště)

Dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“

 

Proběhlé investiční akce

Změna č. 1 Územního plánu Výrava

"Stavební úpravy 1. NP, objektu čp. 104, ve Výravě – 2. etapa" - zateplení části pláště budovy a stropů 2. NP a půdy, provětrání obvodových soklů

Rekonstrukce budovy čp. 104 pro potřeby zázemí obecního úřadu a knihovny

Přivedení vody do budovy zázemí sportoviště

Založení prvků ÚSES (biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami")

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)

Bezpečnostní opatření před čp. 97

Nákup nového dopravního automobilu

Prodloužení veřejného osvětlení ve 2 lokalitách

Obnova herních prvků dětského hřiště Výrava - II. část

Nákup budovy prodejny čp. 139

Obnova veřejného osvětlení

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

 

 

2 Starší

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

Na jaře 2018 byla opravena polní cesta „Kociánka“ na Dolním Černilově. Jedná se o úsek navazující na konec zástavby od čp. 14 po katastrální území Černilov v délce 330 m. Akci realizovala společnost M-SILNICE a.s., celkový náklad stavby činil 1 130 520 Kč. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Ministerstva zemědělství příspěvkem ve výši 541 319 Kč. Na tuto opravu by měla v budoucnu navázat oprava polní cesty Kociánka na katastrálním území obce Černilov, kterou plánuje obec Černilov.


Polní cesta Kociánka


Publikováno 7. 1. 2021 16:25

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření zázemí sportoviště o sociální zařízení. V roce 2017 byl zhotoven vrt pro zajištění vodního zdroje. V rozpočtu pro rok 2021 je plánováno zřízení vodního zdroje pro "buňku". Realizace celého projektu je vázána na získání finančních prostředků z externích zdrojů.


Přístavba sociálního zařízení


Publikováno 7. 1. 2021 16:21

Strategický plán rozvoje obce na období 2021-2030

Strategický plán obce Výrava je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje, ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Strategický plán rozvoje obce


Publikováno 7. 1. 2021 16:31

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Obec ve spolupráci s Povodím Labe, státní podnik připravuje umístění suchých poldrů na Výravském a Libníkovickém potoku. V současné době je příprava akce ve fázi zapracování podmětu do připravované změny č. 1 Územního plánu Výrava.


Protipovodňová opatření


Publikováno 7. 1. 2021 16:23

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“

V současné době byla zpracována a odsouhlasena studie úpravy autobusové zastávky „Výrava křižovatka“ s rozšířením o vybudování autobusového zálivu.


Zastávka křižovatka


Publikováno 7. 1. 2021 16:17

Sběrný dvůr

Obec Výrava zadala vypracování studie sběrného dvora.


Studie sběrného dvora


Publikováno 7. 1. 2021 16:15

2 Starší