Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce

Rozvoj obce


Připravované projekty

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“

Rekonstrukce mostu a komunikace k čp. 81

Oprava hřbitovní zdi

Oprava kapličky (nad vodní nádrží - koupalištěm)

Prodloužení veřejného osvětlení v dalších lokalitách obce

Rekonstrukce místní komunikace na Dolní Černilov

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Sběrný dvůr

Probíhající projekty

Rekonstrukce budovy čp. 104 pro potřeby zázemí obecního úřadu a knihovny

Dotační program „Obnova čisticích zařízení odpadních vod v obci Výrava“

 

Proběhlé investiční akce

Založení prvků ÚSES (biocentra "Pod příčkami" a biokoridorů "U hájku" a "Nad příčkami")

Obnova vodní nádrže před čp. 154 (bývalé koupaliště)

Bezpečnostní opatření před čp. 97

Nákup nového dopravního automobilu

Prodloužení veřejného osvětlení od čp. 80 na konec obce

Obnova herních prvků dětského hřiště Výrava - II. část

Nákup budovy prodejny čp. 139

Obnova veřejného osvětlení

Oprava místní komunikace od čp. 71 po čp. 87

Stavba VI. etapy chodníků v obci Výrava podél III/2992

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

 

 

2 Starší

Oprava polní cesty Kociánka, k.ú. Výrava

Na jaře 2018 byla opravena polní cesta „Kociánka“ na Dolním Černilově. Jedná se o úsek navazující na konec zástavby od čp. 14 po katastrální území Černilov v délce 330 m. Akci realizovala společnost M-SILNICE a.s., celkový náklad stavby činil 1 130 520 Kč. Akce byla spolufinancována z rozpočtu Ministerstva zemědělství příspěvkem ve výši 541 319 Kč. Na tuto opravu by měla v budoucnu navázat oprava polní cesty Kociánka na katastrálním území obce Černilov, kterou plánuje obec Černilov.


Polní cesta Kociánka


Publikováno 7. 1. 2021 16:25

Přístavba sociálního zařízení k budově zázemí sportoviště

V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace na rozšíření zázemí sportoviště o sociální zařízení. V roce 2017 byl zhotoven vrt pro zajištění vodního zdroje. V rozpočtu pro rok 2021 je plánováno zřízení vodního zdroje pro "buňku". Realizace celého projektu je vázána na získání finančních prostředků z externích zdrojů.


Přístavba sociálního zařízení


Publikováno 7. 1. 2021 16:21

Strategický plán rozvoje obce na období 2021-2030

Strategický plán obce Výrava je koncepčním dokumentem, který v analytické části rekapituluje současný stav obce, hodnotí silné a slabé stránky, možná rizika a perspektivy rozvoje, ve strategické části formuluje vizi, jak by obec měla vypadat přibližně za deset let a stanoví problémové okruhy a projektové záměry.

Strategický plán rozvoje obce


Publikováno 7. 1. 2021 16:31

Protipovodňová opatření v obci Výrava

Obec ve spolupráci s Povodím Labe, státní podnik připravuje umístění suchých poldrů na Výravském a Libníkovickém potoku. V současné době je příprava akce ve fázi zapracování podmětu do připravované změny č. 1 Územního plánu Výrava.


Protipovodňová opatření


Publikováno 7. 1. 2021 16:23

Modernizace autobusové zastávky s vybudováním zálivu „Výrava křižovatka“

V současné době byla zpracována a odsouhlasena studie úpravy autobusové zastávky „Výrava křižovatka“ s rozšířením o vybudování autobusového zálivu.


Zastávka křižovatka


Publikováno 7. 1. 2021 16:17

Sběrný dvůr

Obec Výrava zadala vypracování studie sběrného dvora.


Studie sběrného dvora


Publikováno 7. 1. 2021 16:15

2 Starší